โรง

病院

タイ語読み方日本語/English โรงพยาบาลローン・パヤーバーン病院rɔɔŋ phayaabaanhospital

学校

タイ語読み方日本語/English โรงเรียนローン・リヤン学校rɔɔŋ riyanshool

工場

タイ語読み方日本語/English โรงงานローン・ガーン工場rɔɔŋ ŋaanfactory