เหนียว

けち

タイ語読み方日本語/English ขี้ เหนียวキーニャオけち/ケチな人khîi nyǎwstingy/miserly