เล่น

散歩する

タイ語読み方日本語/English เดิน เล่นเดิน เที่ยวドゥーン・レンドゥーン・ティアオ散歩するdəən lên/dəən tiâogo for a walk

名前/本名/ニックネーム

タイ語読み方日本語/English ชื่อチュー名前/ネームchʉ̂ʉname タイ語読み方日本語/English ชื่อ เล่นチュー・レン名前/ニックネーム/あだ名chʉ̂ʉ lênnickname ...

冗談/ジョーク

タイ語読み方日本語/English พูด เล่นプー(ト)・レン冗談(言葉の冗談)phuut lênspeak joking タイ語読み方日本語/English ล้อ เล่นロー・レン冗談(ふざけた...