ดี

天気が悪い

タイ語読み方日本語/English อากาศ ไม่ ดีアーカット・マイ・ディー天気が悪いaakaat mâi diibad weather

天気がいい

タイ語読み方日本語/English อากาศ ดีアーカット・ディー天気がいいaakaat diigood weather