ขึ้น

カビ(黴菌)

タイ語読み方日本語/English เชื้อราチュアラーカビ/菌chʉ́araamold ※カビが生える ขึ้น เชื้อรา(khʉ̂n chʉ́araa クン・チュアラー)