ด | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

タイ語 読み方 日本語/English
トン・チャーオ
tɔn cháo morning

散歩する

タイ語 読み方 日本語/English

เดิน เที่ยว
ドゥーン・レン
ドゥーン・
散歩する
dəən lên/dəən tiâo go for a walk

歩く

タイ語 読み方 日本語/English
ドゥーン
dəən walk

飲む

タイ語 読み方 日本語/English
ดื่ม ドゥーム
dʉ̀ʉm (something)

กิน(kin)を使うことも多いです。

見る/観る/見える

タイ語 読み方 日本語/English
ดู ドゥー /
duu look/watch
タイ語 読み方 日本語/English
เห็น ヘン 見る/見える/見掛ける
hĕn look/see

※映画を観る ดูหนัง(duu naŋ)
※見ない ไม่ดู(mâi duu)
※見えない ไม่เห็น(mâi hĕn)

聞く/聴く/聞こえる

タイ語 読み方 日本語/English
ฟัง ファン /
faŋ /
タイ語 読み方 日本語/English
ได้ยิน ダイイン /~と(誰かから)聞いた
dâi yin hear/heard(from someone)

黒色

タイ語 読み方 日本語/English
สีดำ シー・ダム 黒色/ブラック
sĭi dam black

子供/娘/息子

タイ語 読み方 日本語/English
เด็ก/ลูก デック/
dèk/lûuk

เด็ก”(dèk)は一般的な”子供”をさします。
特に自分の子供を指すときは”ลูก”(lûuk)、娘、息子は↓

タイ語 読み方 日本語/English
ลูกสาว ルークサーオ
lûuksǎao daughter
タイ語 読み方 日本語/English
ลูกชาย ルークチャーイ 息子
lûukchaai son

私/わたくし/僕(一人称)

タイ語 読み方 日本語/English
ฉัน/ดิฉัน チャン/ディチャン /わたくし(主に女性の一人称)
chǎŋ/dichǎŋ /me
タイ語 読み方 日本語/English
ผม ポム 私/(男性の一人称)
pŏm I/me(men)
タイ語 読み方 日本語/English
กู グー 俺(男性の一人称)
kuu I/me(men)

鉛筆

タイ語 読み方 日本語/English
ดินสอ
dinsɔ̌ɔ
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ด