ก | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

怒る

タイ語 読み方 日本語/English
クロート /~に怒る
krɔ̀ɔt angry

โกรธ”は、直接誰かに怒る(何か言う)、
โมโห”は、怒る、腹を立てる、というイメージがあります。

夜(深夜)

タイ語 読み方 日本語/English
กลางดึก クランドゥック (深夜)
klaaŋ dʉk mid night

タイ語 読み方 日本語/English
กลางคืน クランクン /晩
klaaŋ khʉn night

お勘定/お会計お願いします

タイ語 読み方 日本語/English
เก็บตังค์ ค่ะ ケップタン・カー /お勘定してください。
kèp taŋ khâ check please
タイ語 読み方 日本語/English
เช็กบิล ค่ะ チェックビン・カー お会計/お勘定してください。
chék bin check bill please

下のเช็กบิลは英語のcheck billから来てるので、
屋台ではなく、伝票を使うようなレストランで使う方が自然です。
※文末のคะ(khá)は、男性ならครับ(khráp)

いくらですか?(値段)

タイ語 読み方 日本語/English
เท่าไหร่คะ タオライカ? いくらですか?
thâorài khá
タイ語 読み方 日本語/English
กี่บาทคะ キー・バー・カ? 何バーツですか?
kìi bàat khá how much(price)

※文末のคะ(khá)は、男性ならครับ(khráp)

いくら

タイ語 読み方 日本語/English
เท่าไหร่ タオライ
thâorài
タイ語 読み方 日本語/English
กี่~ キー~ いくら/いくつ(数を尋ねる時など)
kìi how much

カメラ

タイ語 読み方 日本語/English
กล้องถ่ายรูป クローン・ターイループ /写真機
klɔ̂ɔŋ thàairûup camera

鶏/にわとり

タイ語 読み方 日本語/English
ไก่ /にわとり
kài /hen

~でもいい

タイ語 読み方 日本語/English
~ก็ได้ ~コー・ダイ
~kɔ̂ɔ dâi ~ is also OK

タイ語 読み方 日本語/English
เกลือ クルア お塩
klʉa
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ก