ล | タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com

スポンサードリンク

寝る/眠る

タイ語 読み方 日本語/English
นอน ノーン
nɔɔn lye down/
タイ語 読み方 日本語/English
หลับ/นอนหลับ ラップ/ノーンラップ 寝る/
làp/nɔɔnlàp sleep

小さい

タイ語 読み方 日本語/English
เล็ก レック /小
lék

黄色

タイ語 読み方 日本語/English
สีเหลือง シー・ルアン 黄色/イエロー
sĭi lʉ̌aŋ yellow

子供/娘/息子

タイ語 読み方 日本語/English
เด็ก/ลูก デック/
dèk/lûuk

เด็ก”(dèk)は一般的な”子供”をさします。
特に自分の子供を指すときは”ลูก”(lûuk)、娘、息子は↓

タイ語 読み方 日本語/English
ลูกสาว ルークサーオ
lûuksǎao daughter
タイ語 読み方 日本語/English
ลูกชาย ルークチャーイ 息子
lûukchaai son

忘れる

タイ語 読み方 日本語/English
ลืม ルーム 忘れる
lʉʉm forget

洗う

タイ語 読み方 日本語/English
ล้าง
ซัก

サック
láaŋ
sak
wash(lightly)
wash(scrub)

■ ล้าง(laang)
顔を洗う ล้างหน้า(láaŋ nâa)- wash face
手を洗う ล้างมือ(láaŋ mʉʉ)- wash hand
お皿を洗う ล้างจาน(láaŋ jaan)- wash dishes

■ซัก(sak)
服を洗う() ซักผ้า(sak phâa)- wash cloth
ズボンを洗う ซักกางเกง(sak kaaŋkeŋ)- wash trousers
靴を洗う ซักรองเท้า(sak roŋtháo)- wash shoes

タイ語 読み方 日本語/English
เล็บ レップ
lép

ตัดเล็บ(tàt lép)爪を切る clip nail

冗談/ジョーク

タイ語 読み方 日本語/English
プー(ト)・レン (言葉の冗談)
phuut lên speak joking
タイ語 読み方 日本語/English
ล้อ เล่น ロー・レン 冗談(ふざけた行動)
lɔ́ɔ lên play joking

タイ語 読み方 日本語/English
ลม ロム
lom
タイ語ナビ.com単語 検索しなおす>>  
 
  • Yahoo!ブックマークに登録する
  • はてなブックマークに登録する

タイ語ナビ.com ThaiGoNavi.com TOP » ล